Rejestracja konta

Stwórz nowe konto.

Aby założyć konto, wypełnij poniższe pola.

Podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych ().

Polityka prywatności i plików cookies

W procesie zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej https://polprofil.com/, przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

Ochrona danych osobowych

 1. Informacje ogólne

  1. administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach funkcjonowania strony internetowej https://polprofil.com/ jest Krzysztof Narloch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Narloch Krzysztof Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 'POL-PROFIL', NIP: 66271752726, ul. Szyby Rycerskie, nr 22, 41-909 Bytom;
  2. z administratorem danych możesz skontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej pod adresem biuro@polprofil.pl lub telefonicznie pod numerem +48 603 101 138 lub +48 601 149 076;
  3. administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdyż z uwagi na zakres przetwarzanych danych osobowych nie jest to konieczne;
  4. dane osobowe będą przechowywane przez okresy wymagane celem przetwarzania, a ponadto przepisami prawa:
   1. dane przetwarzane dla potrzeb komunikacji marketingowej możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały;
   2. dane osobowe wynikające z umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem;
   1. przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej https://polprofil.com/. Przekazanie danych jest konieczne w szczególności w celu skorzystania z kalkulatora, otrzymywania korespondencji marketingowej lub nawiązania kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również w celu złożenia reklamacji;
   2. dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych;
 2. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych

  1. Kalkulator
   1. w celu skorzystania z kalkulatora konieczne jest założenie indywidualnego konta użytkownika, do czego niezbędne jest podanie adresu e-mail;
   2. celem przetwarzania danych jest umożliwienie prawidłowego korzystania z kalkulatora;
   3. pierwotną podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w dalszym czasie prawnie uzasadniony interes administratora danych, wynikający z konieczności zabezpieczenia się przed ewentualnym dochodzeniem roszczeń ze strony osoby, której danych dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej
   1. w celu skontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, konieczne jest podanie co najmniej adresu e-mail, inne dane osobowe mogą także wynikać z samej treści wiadomości;
   2. celem przetwarzania danych jest nawiązanie kontaktu z nadawcą wiadomości;
   3. pierwotną podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku gdy umowa ta nie została zawarta, zgoda wyrażona poprzez sam fakt nadania wiadomości (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w dalszym czasie podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, wynikający z konieczności zabezpieczenia się przed ewentualnym dochodzeniem roszczeń ze strony osoby, której danych dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. Reklamacja złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej
   1. w celu złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, konieczne jest podanie adresu e-mail, imienia oraz nazwiska, inne dane osobowe mogą także wynikać z samej treści reklamacji;
   2. celem przetwarzania danych jest rozpoznanie reklamacji;
   3. pierwotną podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w dalszym czasie prawnie uzasadniony interes administratora danych, wynikający z konieczności zabezpieczenia się przed ewentualnym dochodzeniem roszczeń ze strony osoby, której danych dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. Komunikacja marketingowa
   1. w celu uzyskiwania informacji o nowych funkcjonalnościach kalkulatora oraz naszych produktach lub usługach, konieczne jest podanie adresu e-mail;
   2. celem przetwarzania danych jest dostarczanie komunikacji marketingowej;
   3. podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a w przypadku jej wycofania, prawnie uzasadniony interes administratora danych, wynikający z konieczności zabezpieczenia się przed ewentualnym dochodzeniem roszczeń ze strony osoby, której danych dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   4. w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 3. Uprawnienia przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia swoich danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
  5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
  6. prawo uzyskania swoich danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. za pośrednictwem komputera) lub przekazania ich bezpośrednio innemu podmiotowi;
  7. prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych;
  9. jeżeli zwrócisz się do nas z pisemnym zapytaniem czy skargą dotyczącymi realizacji Twoich praw, odpowiemy Ci w przeciągu jednego miesiąca od Twojego zapytania.
   1. w tym celu wskaż nam sposób, w jaki chcesz być przez nas powiadomiony o naszej odpowiedzi na Twoje zapytanie lub skargę (np. e-mail);
   2. jeżeli nie będziemy mogli udzielić Ci odpowiedzi w przeciągu jednego miesiąca, zostaniesz o tym przez nas poinformowany, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie udzielenia odpowiedzi o dalsze 3 miesiące.
 4. Odbiorcy danych osobowych

  1. dane osobowe możemy udostępniać podmiotom z którymi współpracujemy w celu realizacji umowy, naszym podwykonawcom (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód;
  2. podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa;
  3. przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 5. Logi serwera

  1. korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona, są one zapisywane jest w logach serwera;
  2. logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz;
  3. dane te służą do administrowania stroną i nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami, w konsekwencji nie są przez nas przetwarzane w celu Twojej identyfikacji.
Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem strony, akceptuję wszystkie jego postanowienia. Zostałem poinformowany o polityce prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w opisanym zakresie.