Regulamin strony i polityka prywatności


Regulamin strony internetowej polprofil.com

§ 1 Dane usługodawcy

 1. Usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej https://polprofil.com/, jest Krzysztof Narloch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Narloch Krzysztof Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 'POL-PROFIL', NIP: 66271752726.
 2. Adres usługodawcy to ul. Szyby Rycerskie, nr 22, 41-909 Bytom.
 3. Adres elektroniczny usługodawcy to biuro@polprofil.pl.

§ 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Usługodawca udostępnia na swojej stronie internetowej https://polprofil.com/ informację o prowadzonej przez siebie działalności, w szczególności o oferowanych produktach oraz usługach, a także swoje dane kontaktowe.
 2. Udostępniane informacje mają charakter orientacyjny, w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Uzyskanie informacji o aktualnej ofercie usługodawcy każdorazowo wymaga kontaktu z usługodawcą.
 3. Usługodawca udostępnia na swojej stronie internetowej https://polprofil.com/ w zakładce kalkulator, narzędzie służące do wsparcia procesu projektowania płatwi dachowych poprzez wykonywanie obliczeń obciążeń granicznych belek jedno- i wieloprzęsłowych wykonanych z kształtowników profilowanych na zimno, produkowanych przez usługodawcę, zwane w dalszych postanowieniach niniejszego regulaminu kalkulatorem.
 4. Usługodawca nie świadczy żadnych innych usług drogą elektroniczną, w szczególności sprzedaży, projektowania, doradztwa, wykonywania obliczeń czy wsparcia procesu budowalnego.

§ 3 Warunki świadczenia usług

 1. Warunkiem skorzystania z którejkolwiek ze świadczonych przez usługodawcę drogą elektroniczną usług, jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia użytkownikowi niniejszy regulamin poprzez jego umieszczenie na swojej stronie internetowej https://polprofil.com.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania żadnych treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługi o których mowa w niniejszym regulaminie świadczone są nieodpłatnie.
 5. Usługi o których mowa w niniejszym regulaminie świadczone są w sposób zautomatyzowany, przez 24 godziny na dobę, przez cały rok, z zastrzeżeniem przerw technicznych.
 6. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek usługi świadczonej przez usługodawcę drogą elektroniczną jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego regulaminu.
 7. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.
 8. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w każdym czasie, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 9. Umowa wygasa również na skutek usunięcia indywidualnego konta użytkownika o którym mowa w § 4 lub na skutek zaprzestania świadczenia usług drogą elektroniczną przez usługodawcę.

§ 4 Zasady korzystania z kalkulatora

 1. Warunkiem skorzystania z kalkulatora jest założenie indywidualnego konta użytkownika.
 2. Do założenia indywidualnego konta użytkownika konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej, na który zostanie przesłany link aktywacyjny, ustawienie indywidualnego hasła oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik może w każdym czasie żądać usunięcia założonego przez niego indywidualnego konta użytkownika, kierując odpowiednie żądanie do usługodawcy pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
 4. Z kalkulatora mogą korzystać wyłącznie zalogowani użytkownicy.
 5. Kalkulator przeznaczony jest dla użytkowników profesjonalnych, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia, kompetencję oraz wiedzę z zakresu sztuki budowlanej.
 6. Kalkulator dokonuje obliczeń w sposób automatyczny, na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, w oparciu o opracowany algorytm.
 7. Kalkulator służy do wsparcia procesu projektowania płatwi dachowych. Uzyskane wyniki mają charakter pomocniczy i nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z procesem budowlanym.
 8. Uzyskane obliczenia powinny zostać każdorazowo zweryfikowane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, kompetencję oraz wiedzę z zakresu sztuki budowlanej.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w pracy kalkulatora, w szczególności zaś nie odpowiada na nieprawidłowe wyniki obliczeń. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa tych błędów.

§ 5 Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną o których mowa w niniejszym regulaminie, użytkownik musi posiadać sprawne urządzenie, takie jak komputer, tablet lub smartphone, spełniające następujące wymagania:
  1. podłączenie urządzenia końcowego do sieci Internet;
  2. posiadanie systemu operacyjnego Microsoft Windows 7, Mac OS X 10.7, Android 5.1, IOS 9.3 lub nowszych wersji tych systemów;
  3. posiadanie przeglądarki internetowej obsługujące standard HTML5 oraz Java Script;
  4. włączenie obsługi plików cookies.

§ 6 Reklamacja

 1. W przypadku świadczenia przez usługodawcę drogą elektroniczną usług w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
 3. W treści reklamacji użytkownik powinien wskazać swoje imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej a także opisać problem będący podstawą złożonej reklamacji.
 4. Usługodawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, której adres wskazano w treści reklamacji.

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe użytkownika w sposób zgodny z Polityką prywatności i plików cookies.
 2. Warunkiem skorzystania z którejkolwiek ze świadczonych przez usługodawcę drogą elektroniczną usług, jest zaakceptowanie Polityki prywatności i plików cookies.
 3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia użytkownikowi Politykę prywatności i plików cookies poprzez umieszczenie jej na swojej stronie internetowej https://polprofil.com.
Góra strony

Polityka prywatności i plików cookies

W procesie zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej https://polprofil.com/, przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

Ochrona danych osobowych

 1. Informacje ogólne

  1. administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach funkcjonowania strony internetowej https://polprofil.com/ jest Krzysztof Narloch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Narloch Krzysztof Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 'POL-PROFIL', NIP: 66271752726, ul. Szyby Rycerskie, nr 22, 41-909 Bytom;
  2. z administratorem danych możesz skontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej pod adresem biuro@polprofil.pl lub telefonicznie pod numerem +48 603 101 138 lub +48 601 149 076;
  3. administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdyż z uwagi na zakres przetwarzanych danych osobowych nie jest to konieczne;
  4. dane osobowe będą przechowywane przez okresy wymagane celem przetwarzania, a ponadto przepisami prawa:
   1. dane przetwarzane dla potrzeb komunikacji marketingowej możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały;
   2. dane osobowe wynikające z umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem;
   1. przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej https://polprofil.com/. Przekazanie danych jest konieczne w szczególności w celu skorzystania z kalkulatora, otrzymywania korespondencji marketingowej lub nawiązania kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również w celu złożenia reklamacji;
   2. dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych;
 2. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych

  1. Kalkulator
   1. w celu skorzystania z kalkulatora konieczne jest założenie indywidualnego konta użytkownika, do czego niezbędne jest podanie adresu e-mail;
   2. celem przetwarzania danych jest umożliwienie prawidłowego korzystania z kalkulatora;
   3. pierwotną podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w dalszym czasie prawnie uzasadniony interes administratora danych, wynikający z konieczności zabezpieczenia się przed ewentualnym dochodzeniem roszczeń ze strony osoby, której danych dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej
   1. w celu skontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, konieczne jest podanie co najmniej adresu e-mail, inne dane osobowe mogą także wynikać z samej treści wiadomości;
   2. celem przetwarzania danych jest nawiązanie kontaktu z nadawcą wiadomości;
   3. pierwotną podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku gdy umowa ta nie została zawarta, zgoda wyrażona poprzez sam fakt nadania wiadomości (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w dalszym czasie podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, wynikający z konieczności zabezpieczenia się przed ewentualnym dochodzeniem roszczeń ze strony osoby, której danych dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. Reklamacja złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej
   1. w celu złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, konieczne jest podanie adresu e-mail, imienia oraz nazwiska, inne dane osobowe mogą także wynikać z samej treści reklamacji;
   2. celem przetwarzania danych jest rozpoznanie reklamacji;
   3. pierwotną podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w dalszym czasie prawnie uzasadniony interes administratora danych, wynikający z konieczności zabezpieczenia się przed ewentualnym dochodzeniem roszczeń ze strony osoby, której danych dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. Komunikacja marketingowa
   1. w celu uzyskiwania informacji o nowych funkcjonalnościach kalkulatora oraz naszych produktach lub usługach, konieczne jest podanie adresu e-mail;
   2. celem przetwarzania danych jest dostarczanie komunikacji marketingowej;
   3. podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a w przypadku jej wycofania, prawnie uzasadniony interes administratora danych, wynikający z konieczności zabezpieczenia się przed ewentualnym dochodzeniem roszczeń ze strony osoby, której danych dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   4. w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 3. Uprawnienia przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia swoich danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
  5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
  6. prawo uzyskania swoich danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. za pośrednictwem komputera) lub przekazania ich bezpośrednio innemu podmiotowi;
  7. prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych;
  9. jeżeli zwrócisz się do nas z pisemnym zapytaniem czy skargą dotyczącymi realizacji Twoich praw, odpowiemy Ci w przeciągu jednego miesiąca od Twojego zapytania.
   1. w tym celu wskaż nam sposób, w jaki chcesz być przez nas powiadomiony o naszej odpowiedzi na Twoje zapytanie lub skargę (np. e-mail);
   2. jeżeli nie będziemy mogli udzielić Ci odpowiedzi w przeciągu jednego miesiąca, zostaniesz o tym przez nas poinformowany, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie udzielenia odpowiedzi o dalsze 3 miesiące.
 4. Odbiorcy danych osobowych

  1. dane osobowe możemy udostępniać podmiotom z którymi współpracujemy w celu realizacji umowy, naszym podwykonawcom (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód;
  2. podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa;
  3. przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 5. Logi serwera

  1. korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona, są one zapisywane jest w logach serwera;
  2. logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz;
  3. dane te służą do administrowania stroną i nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami, w konsekwencji nie są przez nas przetwarzane w celu Twojej identyfikacji.
Góra strony
 1. Strona internetowa https://polprofil.com/, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje tzw. pliki cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Twoim komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. W ramach strony internetowej https://polprofil.com/ stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 5. W ramach strony internetowej https://polprofil.com/ mogą być stosowane ponadto następujące rodzaje plików cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 7. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach strony https://polprofil.com/.

 8. Strona internetowa https://polprofil.com/, podobnie jak większość stron internetowych, może wykorzystywać także pliki cookies pochodzące od podmiotów zewnętrznych. Są to w szczególności pliki związane z takimi narzędziami jak Google Analytics.

Góra strony